130519

KM カレル・マルテンス展@ggg
20130513001_daitaiki-187
銀座にお越しの際は、是非!

photo: Gosuke Sugiyama (Gottingham)